Home
Fund for Classical Music Promotion History

การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาดนตรีคลาสสิกนั้น เริ่มต้นในปีพ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งสมเด็จพระพี่นางเธอฯ ทรงมีเมตตาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นกองทุนสำหรับดนตรีคลาสสิกมีชื่อว่า "กองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีของเยาวชน" โดยให้คณะกรรมการส่วนหนึ่งของวงค์ดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพเป็นผู้ดูแล ในระยะต่อมา ปรากฏว่านักดนตรีคลาสสิกที่ควรได้รับการสนับสนุนมิได้มีแต่เพียงเยาวชนเท่านั้น หากแต่มีความหลากหลายทั้งด้านอายุและความสามารถแขนงต่างๆ ทั้งนักประพันธ์เพลง และนักดนตรีหลายประเภท ขณะที่ความต้องการสนับสนุนก็แตกต่างกัน บ้างต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับต่างๆ บ้างต้องการไปรับการอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ เป็นต้น ในปีพ.ศ.๒๕๔๗ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" เพื่อให้ขอบเขตการสนับสนุนกว้างขวางขึ้น โดยพระองค์ทรงเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้ขอทุนแต่ละท่านด้วยพระองค์เอง และทรงติดตามความคืบหน้าของนักเรียนที่ได้รับทุนนั้นตลอดระยะเวลาการศึกษา และภายหลังจากการศึกษาจบแล้ว มีผู้ได้รับพระราชทานทุนไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 21 คน

Read more...