Home Criteria

เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนของทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ฯ

... มีรายละเอียด ดังนี้

 

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนดนตรีคลาสสิกตะวันตก

     1. อายุ 15 - 35 ปี

     2. มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพเป็นนักดนตรี หรือเป็นครูดนตรี

     3. ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี

     4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรี

     5. มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่เกี่ยวข้อง

     6. หรืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 

2. เกณฑ์การพิจารณา

     1. ผู้ขอรับทุนสนับสนุนจะต้องได้รับการคัดเลือกจากสถาบันที่จะไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม

หรือเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการทุนฯ ในบางกรณีต้องผ่านการทดสอบ

โดยคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวูฒิตามสาขาที่ทุนฯ แต่งตั้งขึ้น

     2. ระยะเวลาในการให้ทุน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่จะไม่เกิน 1 ปี

     3. จำนวนทุนที่ให้ในแต่ละปี อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

     4. เป็นทุนเพื่อศึกษาต่อทางด้านดนตรี หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการแข่งขัน

หรือแสดงดนตรีในระดับนานาชาติ

     5. ผู้ขอรับทุนสามารถรับทุนร่วมกับทุนอื่นๆ ได้

     6. คณะกรรมการทุนฯ พิจารณาตัดสินโดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

   

3. ขั้นตอนการขอรับทุน

     1. กรอกใบสมัครตามที่ทุนฯกำหนด ผู้ขอรับทุนเขียนจดหมายแจ้งความจำนงมาที่

เลขาธิการทุนฯ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

         1.1 ความเรียงประวัติส่วนตัว 1 หน้ากระดาษ

         1.2 เอกสารยืนยันการตอบรับจากสถาบันที่จะไปเรียน หรือร่วมกิจกรรม

         1.3 จดหมายรับรอง (Recommendation)

     2. เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ

     3. ผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรจากทุนฯ ถือเป็นข้อสิ้นสุด

  

4. ข้อผูกพันธ์ของผู้ได้รับทุน

     1. รายงานผลหลังจากจบการศึกษา หรือเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 30 วัน

     2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมของทุนฯ เมื่อจบการศึกษาตามสมควร

     3. ช่วยรณรงค์หารายได้ให้แก่ทุนฯ ตามสมควร

     4. หรืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร