Home Recipient Profile Recipient Profile : พ.ศ.2547 นายธารินทร์ ศุภประกร
นายธารินทร์ ศุภประกร
Recipient Profile - Recipient Profile : พ.ศ.2547
 

ชื่อ : นายธารินทร์ ศุภประกร

ประเภทดนตรี : Piano

ปีที่ได้รับทุน : พ.ศ.2547

ทุนที่ได้รับ : ทุนสนับสนุนเดินทางไปแข่งขัน Piano ที่ประเทศเยอรมัน